Referat fra generalforsamling 2020


Referat fra generalforsamling 2019

1: Valg af dirigent

Valgt Henrik Wilken have nr. 30.

2: Dagsorden

Godkendt uden bemærkninger.

3: Formandens beretning

Formandens beretning var udsendt skriftligt til havelejere sammen med indkaldelses til Ordinær generalforsamling.
Standerhejsning: Standerhejsning gik fint, Opfodre til at fle1e møder op og vil være til at lave aktiviteter i fælleshuset.
Kloakering: Udskudt til 2023. På regnes at starte i Aablink/Voerbjerglund andet ved man ikke endnu.
Lejekontrakt: er fremlagt til høring i haveforeningerne ex cl. H/F Nibelunden. F.eks. brandsikring og bebyggelse for tæt på skel.
Haveforening: Der er solgt 5 haver.
Ryd op i haverne: Vi opfodrer til oprydning i haverne når der kommer container.
Arbejdsdage: Afholdt med stor frem møde. Der blev lagt fliser ved vores dagrenovation. Bestyrelsen takker alle der var mødt op, samt til dem der laver arbejde uden for arbejdsdagene.
Havevandring: Var de fleste i orden. Men håber det bliver bedre i 2O20. Fællesarealer bag ved gade 5, trænger til at blive klippet til, da det er groet meget til.
Gebyr: til alle som ikke deltager i fællearbejde en gang om året, vil blive pålagt et gebyr på 300 kr. som vil blive lagt på havelejen 2021.
Folkeregister adresse i Aalborg kommune: Da et medlem af haveforeningen ikke har fast adresse uden for haveforeningen i Aalborg kommune har bestyrelsen besluttet at kØre sagen i gemmen advokat.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og god haves:Eson. Godkendt uden bemærkninger.

4a: Haveforeningens regnskab

Gennemgået af kasserer. Godkendt med følgende bemærkninger:
sagen som kører ved advokat. Kommer der flere regninger og er sagen afsluttet? Der er fremlagt 10.000 kr. til dækning af regning til advokat i budget 2O2O og formanden er ved at afslutte sagen ved advokaten.
Budget for 2020: Gennemgået af kasserer. .
Godkendt med følgende optysninger: at der under fællesarealer/arbejdsdage/have nr. 19 er budgettet overskredet på grund af den omfattende renovering af fælleshuset. SE punkt 13 EVT.
Gaver/blomster/jubilæum: Bestrelsen har lavet en donation på ca. 1500 kr. til indkøb af porcelæn til 30 personer, samt et opstartsbeløb på 1000 kr. SE punkt 13 EVT.

4b: Fælleshusets regnskab

Gennemgået af næstformand.
Godkendt med følgende oplysninger:
Budget 2020 for fælleshus:
At kassedifference på 191 kr. er opstået på grund af drikkepenge samt at man kan rafle omkring køb af Øt. Underskuddet består i at man har købt andre vinduer samt ddre til fælleshuset.

5: Indkomne forslag

Vandafgift hæves fra 70 kr. til 100 kr.
Godkendt med følgende bemærkninger: Kassereren fremlagde grunden til at man vil hæve afgiften. Det skyldtes at man har haft et større tab på grund af dødsbo, hvor der har været hul på vandrør. Bestyrelsen vil i fremtiden være opmærksom på ovennævnte problem. Bestyrelsen vil lukke for vand i haven og indsende krav til boet/skifteretten angående vandrestancer og haveleje. Man diskuterede om man skal lave en post i regnskabet som uforudset udgifter. Men blev enige om at have tillid til bestyrelsen.

6: Valg af formand

Genvalg. Arne Have nr. 15

7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

1 år: udgår. 2 år: Arne have nr. 34

8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Udgår.

9: Valg af 1 revisor og suppleanter

Revisor Finn have nr. 32.

Revisorsuppleant Udgår.

10: Valg af vurderingsudvalg

Udgår. Kredens overtager.

11: Valg af suppleant til vurderingsudvalget

Udgår

12: Valg af medlemmer til aktivitetsudvalg:

Anja have nr. 21, Marianne have nr. 55, Sonja have nr. 46

13: Evt. - Budget 2020

10.000 kr. og der er brugt omkring 12.000 kr. Budget 2020: 3000 kr. og der brugt på nuværende tidspunkt ca. 2.500 kr. til fælleshus. Der blev efterspurgt om man ikke kan afholde en arbejdsdag på have nr. 19. Man blev enige om at mødes den 19-09-2020 kl. 10 i fælleshuset samt afholdelse af grillaften den 12-O9-2020 kl. 18.00. opslag kommer. Opfodring til bestyrelsen om at opfodre til at folk klipper deres hæk ned til 180 cm. Der blev rettet en tak til alle der lavet et stykke frivilligt arbejde i fælleshus samt fællesarealer

Opfodring til at folk kildesottere deres husholdningsaffald, samt at fulk ikke kommer med store sække som fylder att for meget, samt ikke er sorteret ordentlig. Samt henstilling til at folk ikke bare smider affald i have nr. 19 og stiller byggematerialer på pladsen i stedet for at bortskaffe det e[er stille materialer i deres egen have. Bedre skiltning på have nr. t9 6nskes og ued container for dagrenovation. ET nyt punkt på dagsorden ønskes omkring haveproblemer f eks. Oprydning - pasning af have.

Der blev spurgt til oprydning i have nr. 31 samt have nr. 18. Bestyrelsen er opmærksom på problem og arbejde på sagen.

Formanden takker for god ro og orden. Tak for fremmøde. God have sæson.

Referent: Johnni Dansker Sørensen
Dirigent: Henrik Wilken
Formand: Arne Irgens