Vedtægter


Aalborg kommunes almindelige bestemmelser for kolonihaver

Almindelige bestemmelser for kolonihaver

Forud for nærværende ”Almindelige bestemmelser” gælder alle tinglyste bestemmelser, såsom lokalplaner, deklarationer, servitutter og lignende, hvorved kan oplyses, at der for følgende haveselskaber er tinglyst lokalplaner:

Draget, Budumvang, Sofiedal og Dalen.

Eventuel ansøgning om dispensation fra de nævnte tinglyste bestemmelser skal af det berørte haveselskabs bestyrelse fremsendes til Aalborg Kommune, By-og Landskabsforvaltningen, Park og Natur, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby.

 1. Arealerne tilhører Aalborg Kommune og udlejes til Nordjysk Kreds og videre til kolonihaveforeningerne. De anlagte haveparceller skal dyrkes og anvendes som kolonihaver. Haverne skal drives uden anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler. Der må ikke drives erhvervsvirksomhed fra haverne.
 2. Kolonihaveforeningens bestyrelse fremlejer kolonihaverne til borgere med en lovlig bolig i Aalborg Kommune. En kolonihavelejer må ikke leje mere end én kolonihave.
 3. Kolonihavehusene må ikke anvendes til helårsbeboelse. Kolonihaveejerne skal have fast bopælog folkeregisteradresse i Aalborg Kommune, udenfor haveforeningen. I perioden 1/11 – 31/3 er det ikke tilladt at opholde sig i kolonihavehuset i perioden kl. 21.00 – 06.00. Vandet skal i de enkelte kolonihaveforeninger lukkes i perioden 1/11 – 31/3.
 4. Byggeregler

  Byggelinjer

  1. Hovedhusets placering er overalt lagt fast i haveloddens byggezone på 100 m2.
  2. Byggelinjen er overalt lagt 2,5 meter fra haveloddens skel, således at hovedhusets placerings-fixpunkt overalt ligger fast.
  3. Inden for det enkelte havelod skal hovedhuset placeres inden for et 100 m2 stort byggefelt, og på en sådan måde, at der overalt i området skal være mindst 5 meter til hovedhusene i omkringliggende kolonihaver.

  Kolonihavehusets udstrækning og udformning

  1. På hvert havelod må kun opføres et hovedhus inden for følgende rammer:
   1. Det bebyggede grundareal til beboelse (hovedhus) må ikke overstige 50 m2. Til beboelsesarealet medregnes lukkede udestuer og lignende.
   2. Udover de i punkt a. nævnte boligarealer, må der i forbindelse med hovedhus opføres skur, åbne terrasser, tagudhæng over 50 cm og drivhus på tilsammen 30 m2 under hensyntagen til afsnit c. En åben terrasse skal have mindst 1 side helt åben. For at betegnes som overdækket areal er det en forudsætning, at mindst 1 side er total fri (uden fast væg, skydedør eller flethegn). Såfremt dette ikke er opfyldt, medregnes arealet til beboelse, der har en samlet begrænsning på 50 m2.
   3. Inden- eller uden for byggelinjen må der opføres et skur (redskabsskur eller legehus) på max. 10 m2 (flytbare legehus på under 4 m2 medregnes ikke) og et drivhus på max. 10 m2. Skuret og drivhuset skal holdes mindst 1 m. fra lodgrænsen, og 2,5 m fra øvrige bebyggelser. I drivhuset må højst en side/tag være uden glas. Disse bygningers samlede areal skal rummes inden for de 30 m2, der er nævnt i punkt b. Højde på disse bygninger må højst være 2,50 m. til kip med evt. sokkel. Skur/drivhus og hovedhus kan dog sammenbygges, i så fald gælder hovedhusets afstandsregler til lodgrænsen på 2,5 m. Hvis hovedhuset og skur/drivhus ligger ud til vej/sti, læhegn eller marker, gælder 1 m reglen for skure/drivhuset. Der må ikke være adgang til skuret fra hovedhuset. Skure må ingenlunde anvendes til beboelse.
  2. Alle bygninger skal opføres med sadel-, fladt- eller skrånende tag, mansard tag o.l. er ikke tilladt.
  3. Hovedhuset må ikke opføres med mere end 3,0 m høje bygningssider, herved forstås højden mellem terræn og den linje, hvor ydervægge og tagflader mødes, bortset fra gavl trekanter.
  4. Hovedhusets højde på tagryg må ikke overstige 4,0 m, og overkant af gulv skal ligge mindst 15 cm over terræn.
  5. Alle bebyggelse må ikke skæmme området i form, udførelse og vedligeholdelse.
  6. Kolonihavehusene må kun bygges i én etage uden kælder, dog tillades en frugtkælder på max. 2 m2.
  7. Evt. hems må ikke være med udsyn.
  8. Der må ikke etableres hævede opholdsarealer f.eks. træ-terrasser nærmere end 2,5 m til haveparcellens skel. Etablering af opholdsarealer op til 30 cm over naturligt terræn anses ikke som et hævet opholdsareal.
 5. Kolonihaveforeningens bestyrelse er byggeansvarlig og skal førend et sådant arbejde påbegyndes, godkende ny- og ombygning samt renovering med hensyn til størrelse, placering og afstand til skel. Til brug for denne godkendelse skal kolonihaveejeren fremlægge en skriftlig beskrivelse af det påtænkte bygge- eller renoveringsarbejde. Eksisterende bebyggelse der ikke opfylder kravet om afstand til haveparcellens skel, kan ikke ombygges. Ved genopbygning efter brand skal bebyggelsen lovliggøres. I tvivlsspørgsmål er Nordjysk Kreds endelig instans.
 6. Alle kolonihavebygninger og fællesbygninger skal være omfattet af en fælles eller individuel brandforsikring. I forhold til Aalborg Kommune påhviler det i tilfælde af manglende forsikring kolonihaveforeningen, at sørge for oprydning efter brand, miljø-forurening eller lignende.
 7. Træer, buske eller anden beplantning skal være placeret min. 1,0 m fra skel, og må ikke gå over skel.
 8. Eget hegn (hække, plankeværker, rafte- og pilehegn, trådhegn og egentlige mure) skal være placeret min 1,0 meter fra skel/lodgrænse, dog accepteres at eget hegn står vinkelret fra fælleshegn. Max. højden på eget hegn fastsættes på de enkelte haveforeningers generalforsamling.
 9. Der er p.t. ikke mulighed for tilslutning til offentlig kloakanlæg og der må ikke etableres nedsivningsanlæg. Det er tilladt at nedgrave en typegodkendt samletank. Etablering af samletanke for spildevand m.v. er underlagt Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4. Ansøgningen skal sendes til Energi- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelse i henhold til bestemmelser i medfør af miljølovgivningen kan meddele påbud med henblik på at begrænse risikoen for grundvandsforurening og for at begrænse gener og uhygiejniske forhold.
 10. Oprettelse eller ændring af telefon, el- og vandforsyning må kun ske på foranledning af kolonihaveforefningens bestyrelse. Forinden et ledningsarbejde begyndes, skal ledningens placering være godkendt af Aalborg Kommune, Park og Natur. Inden for Aalborg Kommunes Elforsyningsområde skal evt. el-tilslutning ske i henhold til elforsyningens leverings- og tilslutnings bestemmelser. Hvor kolonihaveforeningen skal forsynes fra andre elforsyningsselskaber, skal disse selskabers regler følges. Installation af gasanlæg skal udføres efter de til enhver tid gældende bestemmelser for flaske gasanlæg.
 11. Udgifter til etablering og forbrug af vand, el og gas samt telefon er Aalborg Kommune uvedkommende.
 12. Overdragelse af en kolonihave skal ske ved medvirken af kolonihaveforeningens bestyrelse (vurderingsnævn), og den fælles vurdering efter Kolonihaveforbundets vurderingsbestemmelser fastsætter overtagelsesprisen. Ankeinstans er Nordjysk Kreds Ankenævn.
 13. Enhver form for åbne ildsteder, kakkelovne, pejse o.l., som kræver skorsten, må ikke etableres i kolonihavebebyggelserne. Når en kolonihave – med et kolonihavehus med et ildsted bliver ledigt, skal ildstedet fjernes, også selvom ildstedet er lovligt opført på opførelsestidspunktet. Udendørs er åben ild ikke tilladt under nogen form. Herfra er dog undtaget flytbare grill.
 14. Kolonihaveforeningen er forpligtet til at renholde og vedligeholde veje, stier og fællesarealer, som jfr. kontrakten indgår i det lejede område.
 15. Nordjysk Kreds generelle vedtægter for haveforeninger skal godkendes af Aalborg kommune, Park og Natur. Disse vedtægter skal være gældende i enhver haveforening, som er lejer ved Aalborg Kommune
 16. Kolonihaveforeningen og dens medlemmer er pligtige til, at efterkomme: Kolonihave Forbundets og Nordjyske Kreds vedtægter, Nordjysk Kreds generelle vedtægter for haveforeninger, Aalborg Kommunes ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver” samt foreningens egne interne regler
  Det påhviler kolonihaveforeningens bestyrelse, at sørge for, at ovennævnte bestemmelser udleveres til hver enkelt kolonihaveejer.
 17. Kolonihaveforeningens bestyrelse har pligt til at påse, at vedtægter og bestemmelser overholdes med ansvar overfor Nordjysk Kreds, som igen er ansvarlig overfor Aalborg Kommune, Park og Natur. Kolonihavebestyrelser og haveejere har i tvivlsspørgsmål pligt til, at søge kontakt til og oplysning hos Nordjysk Kreds.
 18. Såfremt kolonihaveforeningens bestyrelse forholder sig passiv i relation til overtrædelse af gældende vedtægter og bestemmelser, er Nordjysk Kreds efter samråd med Park og Natur pligtig til, på den enkelte kolonihaveforenings regning og risiko, at foretage de nødvendige tiltag overfor haveforeninger og haveejere i relation til påtale og håndhævelse af sådanne eventuelle overtrædelser
 19. Overtrædelse af ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver” kan medføre fortabelse af muligheden for at leje kolonihave i Aalborg Kommune.
 20. Nærværende ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver” er foranstående Norjysk Kreds generelle vedtægter for haveforeninger og interne ordensregler.
 21. Dispensation fra ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver” kan kun gives af Nordjysk Kreds og Aalborg Kommune i fællesskab.
 22. Ovenstående bestemmelser træder i kraft den 1. april 2017 til afløsning af ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver” af 1. april 2016.

Særlige bestemmelser for pensionisthaver

 1. Såvel pensionisthaverne som pensionisthavehusene er Aalborg Kommunes ejendom. Pensionisthave og -hus udlejes kun til pensionister, der har fast bopæl og folkeregisteradresse i Aalborg Kommune, udenfor kolonihaveforeningen.
 2. Tilmelding og udlejning af pensionisthaver foretages af Park og Natur – Steen Bruun Andersen – 99312253 - Mail: steen.andersen@aalborg.dk
 3. Pensionisthaverne kan ikke sælges, ej heller udlejes eller overdrages til familie eller andre personer. Ved pensionisthavelejemålets ophør disponerer Aalborg Kommune over pensionisthave og -hus.
 4. Ansvaret for pasning af pensionisthaven samt indvendig vedligeholdelse af pensionisthavehuset samt toiletforhold påhviler pensionisthavelejeren. Aalborg Kommune, Park og Natur, varetager pensionisthavehusenes udvendige vedligeholdelse.
 5. Pensionisthavehuset må ikke ændres ved ombygning, tilbygning eller lignende uden Aalborg Kommune, Park & Naturs skriftlige godkendelse.
 6. Pensionisthavelejeren må selv sørge for anskaffelse af haveredskaber, møbler m.v.
 7. Pensionisthavelejeren betaler alle forbrugsafgifter, herunder vandforbrug efter aflæsning af fælles vandur. Eventuel installation af flaskegasanlæg i pensionist havehuset skal udføres efter de til enhver tid gældende bestemmelser for flaskegasanlæg.
 8. Misligholdelse af pensionisthavehus eller pensionisthave medfører ophævelse af lejemålet, og pensionisthavelejeren er erstatningspligtig, hvis Aalborg Kommune, Park & Natur, finder misligholdelsen af en sådan karakter, at erstatningskrav bør gøres gældende.
 9. Pensionisthaverne indgår i en kolonihaveforening og er dermed underkastet de i kolonihaveforeningen gældende vedtægter og bestemmelser, herunder ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver” af 1. april 2017, dog med respekt af nærværende ”Særlige bestemmelser for pensionisthaver”.
 10. Ovenstående bestemmelser træder i kraft den 1. april 2017 til afløsning af ”Særlige bestemmelser for pensionisthaver” af 1. april 2016.

AALBORG KOMMUNE
By- og Landskabsforvaltningen - Park og Natur
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 99312253

Kirsten Lund Andersen / Steen Bruun Andersen