Kloakering


Nyt om kloakering i kolonihaverne

Kloakering i haveforeningerne

Nyhedsbrev februar 2015 fra Aaalborg Kommune

Tak til havelejere og bestyrelser, der i 2014 tog godt imod på sæsonens tilsyn, der efterhånden ligger et godt stykke tilbage. Mange tog aktiv del i gode drøftelser om den problemstilling, der er forbundet med spildevandsudledning og behovet for at finde holdbare løsninger for såvel lejere som myndigheder. Tak for fleksibiliteten til havelejerne i Bartholine Jørgensens Minde, hvor det blev nødvendigt at aflyse en del planlagte tilsyn, der efterfølgende måtte placeres udenfor sæsonen.

Løsningsforslag

Via tilsynene blev det klart. at mange havelejere tror, at de mulige løsninger er fællestoilet, samletank og traditionel kloakering. Af praktiske årsager betragtes fællestoilet ikke som en velegnet løsning i bred forstand. Det samme gælder de individuelle samletanke. Volumen på en samletank til kolonihaver er typisk på 3 m3. Gennemsnitlig mængde spildevand pr. havehus er ud fra opgjort vandforbrug skønnet til ca. 9 m3 pr. år. Hermed vil omkostninger for tømninger af samletanke bliver høje og medføre en del kørsel med slamsuger. Dette kan være til gene for lejerne, belaste vejene og medføre en stor CO2 udledning.

Traditionel kloakering er en mulig løsning. Den lever op til miljølovgivningens krav og er en løsning, der er set anvendt til formalet i flere andre kommuner. Dette kan dog blive en dyr løsning og derfor undersøges hvilke billigere alternativer, der vil kunne anvendes til den påkrævede spildevandsrensning.

De alternativer, vi i øjeblikket undersøger muligheden for at etablere, er henholdsvis fælles nedsivningsanlæg og fælles beplantede filteranlæg for de haveforeninger. hvor de fysiske forhold vil kunne tillade en godkendelse.

Bekymring fra havelejere

Mange havelejere har udtrykt bekymring for, at Aalborg Kommune er i gang med at lægge haverne øde, sá de kan sælges til industrien eller udstykkes til byggegrunde.

Dette er ikke tilfældet og lovgivningsmæssigt heller ikke en mulighed. I kolonihaveloven står bl.a. følgende: § 4. Et varigt kolonihaveområde må ikke nedlægges helt eller delvis uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen må kun meddele tilladelse efter stk. 1, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formal, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen.

Stk. 5. Væsentlige samfundsmæssige hensyn som nævnt i stk. 2. nr. 1, omfatter ikke opførelse af almene og private boliger samt bebyggelse til nye erhvervsvirksomheder, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende.

Jeg håber ovenstående uddrag fra Kolonihaveloven kan bidrage til at afkræfte disse bekymringer!

Venlig hilsen
Jonna Pedersen Bouchara

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Aalborg Kommune

Sidste nyt fra By- og Landskabsforvaltningen ved Jonna angående spildevand oplyst på formandsmødet 6. november 2014

  1. Vi havde søgt politikerne om penge til at etablere pilotanlæg i Draget men fik desværre afslag. Beskeden lød på, at pengene skulle findes internt og helst via havelejen. Dette ville betyde en stigning i havelejen og det er vi ikke interesserede i, da vi mener der er uro og nok i gære lige nu på den front. Om vi vælger at etablere pilotanlæggene (to beplantede filteranlæg) afhænger af, om vi kan finde penge internt, hvor der er overskud fra andre områder i forvaltningen. Dette vides nok først kort inden årsskiftet.
  2. At alle haveforeninger skal forvente, at der skal ske ændring med spildevandshåndteringen.
  3. Det vil være lejerne der skal betale for etableringerne men anbefalingerne fra os i Park og Natur vil være, at der laves en finansieringsmodel, hvor etableringsudgifterne betales af Aalborg Kommune og efterfølgende lægges ud som et lån til foreningen. Den konkrete form for finansieringsmodellen kendes endnu ikke. Det er naturligvis igen vores politikere, der tager endelig stilling til, om de ønsker denne måde på betalingen. (jeg har svært ved at se en kontant betaling for anlæggene som en realistisk løsning og tror på en afdragsordning)
  4. Vi undersøger muligheden for at finde et billigere alternativ til traditionel kloakering for samtlige haveforeninger. Jeg formoder, at det vil blive lagt ud til de enkelte foreninger at stemme om hvorvidt man ønsker en billigere løsning og visse restriktioner eller den dyrere kloakering uden restriktioner. Vi møder naturligvis frem til et evt. møde, hvor mulighederne gennemgås og hvor der kan stilles spørgsmål.
  5. I forhold til tidsrammen så er det lidt for tidligt at pege på noget konkret men jeg forestiller jeg mig, at det er mest realistisk at vurdere, at der generelt vil gå 3-5 år før spaden stikkes i jorden i de forskellige haveforeninger men i forhold til såvel Aablink som Voerbjerglund tyder det stadig på, at forholde sig således, at det godt kan komme til at ske tidligere i disse tilfælde. Jeg har jævnligt kontakt til vores miljøafdeling som dog endnu ikke kan melde konkret ud om og i så fald hvornår de vil kræve, at der påbegyndes etablering i Voerbjerglund.
  6. Vi undersøger muligheden for at få en bedre aftale med Kloakforsyningen end standard løsningen, hvor der betales tilslutningsbidrag pr. havehus. Dette koster 28.688 kr plus moms. Vores argument går på, at kolonihaven ikke kan sammenlignes med hverken almindelige boliger eller sommerhuse. Vi anvender vores registreringerne over jeres vandforbrugende installationer samt det gennemsnitlige vandforbrug der findes, som argument for vores forespørgsel. Vi må se hvor den ender, men da dette også nemt kan blive et spørgsmål om politik, går der muligvis noget tid, før vi har en afklaring på dette.
  7. Vi bestræber os på at evt. forhøjelsen af lejen holdes påså lavt et niveau som muligt.
  8. I den Orbicon rapport der udkom i 2818 er traditionel kloakering opgjort til at koste ca. 58.888 kr. Dette er korrekt, hvis det drejer sig om ex et sommerhus. Dog adskiller kolonihaven sig således, at Kloakforsyningen blot ligger et stik til matrikelgrænsen. Hermed skal Aalborg Kommune (lejerne) bekoste rørlægningen internt i stikvejene. Dette kan blive en forholdsvis bekostelig post. Det kombineret med een stikafgift pr. havehus er det, der er afgørende for, at vi betragter kloakering som en meget dyr løsning i vores kolonihaver
  9. I øjeblikket undersøgers muligheden om at denne stikafgift nedsættes væsentligt.